RegioinBedrijf_naslagwerk_Noordoost-Brabant_2017-2018 - page 8

6
Regiomarketing. Ook voor ondernemers?
VOORWOORD
Maakt u als individuele ondernemer voldoende gebruik van de kracht
van de regio waar u bent gevestigd? Of valt daar meer uit te halen als u
beter zou weten wat de regio als geheel te bieden heeft? Frans Moraal,
directeur van RegioinBedrijf, vindt van wel. RegioinBedrijf verzorgt
regionale promotie-programma’s voor de business-to-business.
biedt achtergrond en verdieping en biedt
informatie die men vaak niet direct op
internet kan vinden. Persoonlijk ben ik
steeds weer verrast door de veelzijdigheid
van de regio. Ik verheug me erop deze
informatie te delen middels de sterk
thematische uitgave.
De gids schetst een overzicht van
Noordoost-Brabant, met uiteraard een
focus op de belangrijkste sectoren: Agri
& food, Health, Logistiek, Recreatie &
Toerisme, Bouw, Technologie. Vervolgens
wordt ingezoomd op de individuele
ondernemer. De verbanden worden
zichtbaar.’
Online marketing
De gids wordt gecombineerd met een online
platform,
,
waar men
doorlopend actuele en relevante informatie
per branche kan vinden. Online worden unie-
ke artikelen van de deelnemers van Regioin-
Bedrijf gedeeld, zoals persoonlijke interviews,
projecten en tips. De portal helpt onderne-
mers, overheid en onderwijs met het maken
van keuzes en het zien van nieuwe kansen.
En vooral een stuk gezamenlijke profilering.
‘Wij vinden het met ons marketingteam
een mooie uitdaging om de regio daarbij te
ondersteunen. De grote spelers, maar zeker
ook stichtingen en minder kapitaalkrach-
tige bedrijven, kunnen op het gebied van
marketing (zowel offline als online) meeliften
op elkaars en onze kennis en hoeven op deze
manier niet het wiel uit te vinden.
RegioinBedrijf adviseert haar deelnemers
bij hun online communicatie richting de
regio en helpt bij het tot stand komen van
artikelen. Ik hoop dat de ontvangers van
de gids open staan om zich te laten verras-
sen en te ontdekken wat de gezamenlijke
promotie van Noordoost-Brabant voor hen
persoonlijk kan betekenen. Als je samen
verder durft te kijken dan de dagelijkse
activiteiten, biedt dat kansen.’
Laat de regio voor u werken!
RegioinBedrijf promoot en informeert de regio
offline en online
De gids wordt in de regio verspreid
onder zo’n 8.000 adressen. Natuurlijk via
gemeenten, instanties en onderwijs-
instellingen voor beroepsonderwijs, maar
ook bij business-to-business bedrijven.
Daadwerkelijke verbindingen worden na-
gestreefd tijdens de netwerkbijeenkomsten
van RegioinBedijf Connect.
Tijdens deze bijeenkomsten komen de
relaties op een gerichte manier met elkaar
in contact, wordt kennis gedeeld en naar
nieuwe verbindingen gezocht.
Frans Moraal
Directeur RegioinBedrijf/De Poorterij B.V.
Regio als branding
Frans Moraal: ‘Regiobranding is noodzakelijk
voor een gezonde en vooruitstrevende eco-
nomie. Door thema’s als merk neer te zetten
wordt de regio op de kaart gezet. Zowel naar
binnen als naar buiten toe is dat belangrijk. Als
het gaat om externe promotie, ben je pas een
volwaardige gesprekspartner als je gezamen-
lijk optrekt. Bij het verkrijgen van Europese
subsidies bijvoorbeeld heb je als individuele
gemeente, bedrijf of onderwijsinstelling wei-
nig kans van slagen. Dat heb je wel wanneer
je je samen sterk maakt. In een veranderende
wereld, komt het aan op samenwerking.
Regiobranding is de kapstok die samenwer-
king stimuleert en aanzet tot innovatie. Zo
ontstaan verbindingen die anders niet of
moeilijker tot stand zouden zijn gekomen.
Door ondernemers, onderwijs en overheid te
verbinden, kan de regio gezamenlijk gepro-
fileerd worden zowel regionaal, nationaal
als internationaal. RegioinBedrijf draagt daar
haar steentje aan bij. Het regionale promo-
tieprogramma is een middel om die nieuwe
verbindingen en innovatie te stimuleren.’
Breedtebeeld regio Noordoost-Brabant
Een breedtebeeld van de regio is vaak
moeilijk te vormen. De gids, die elke twee
jaar verschijnt, geeft een overzicht en dient
als marketinginstrument voor de regio.
Frans Moraal: ‘De inhoud van de gids
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...188
Powered by FlippingBook